Försäljningsvillkor Privat

Version 2017:2 gäller från och med 3 april 2017.

§ Inledande bestämmelser

Allmänt
Som konsument som handlar hos Dataplus System AB omfattas du av Konsumentköplagen, Konsumenttjänstlagen och lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

Tillämplighet
Dataplus System AB:s Försäljningsvillkor Privat gäller för leverans av produkt, tjänst och/eller Office 365 supporttjänst till kund från och med ovan angivet datum och ersätter alla tidigare av Dataplus publicerade försäljningsvillkor. De gäller dig som handlar hos oss som privatperson.

Särskilda bestämmelser för leverans av produkt, tjänst respektive övriga moln- och hostingtjänster återfinns under respektive rubrik
nedan. Vidare återfinns allmänna bestämmelser under särskild rubrik tillämpliga på samtliga leveranser.

Dessa Allmänna Försäljningsvillkor gäller i tillämpliga delar om inget annat avtalats.
Om du handlar som Företag så gäller i stället Allmänna Försäljningsvillkor Företag.

§ Särskilda bestämmelser för leverans av produkt

Produktinformation
Varorna som presenteras på Dataplus webbsida utgör Dataplus ordinarie sortiment. Vid eventuell skillnad mellan villkor, produktinformation eller priser angivna på Dataplus webbsida och i övriga publikationer har informationen på webbsidan företräde.

Priser
Aktuella priser på produkter lämnas på Dataplus webbsida som uppdateras i realtid.

Dataplus äger rätt att ändra offererade priser utan föregående avisering. Mellan Dataplus och kund gäller avtalat pris om inget annat särskilt överenskommits.

Frakt tillkommer på samtliga leveranser. Den totala fraktkostnaden beräknas vid beställning då det framgår vilka fraktsätt som är valbara samt kostnader för detta.

Betalningsvillkor och säkerhet
Försäljning sker mot kontokort utfärdat i Sverige, delbetalning eller genom faktura. Betalalternativet Dataplus Faktura erbjuds endast till för Dataplus System AB sedan tidigare kända privatkunder. Fakturering sker efter särskild kreditprövning. Betalning kan även erläggas genom finansiering via Dataplus Partner.
Faktura ska betalas så att fakturabeloppet finns tillgängligt på Dataplus System ABs bankgiro senast trettio (30) dagar från fakturadatum.

Vid försenad betalning har Dataplus rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt räntelagen samt lagstadgad påminnelseavgift och inkassoavgift, innefattande indrivningskostnader.

Dataplus System AB tar ut en fakturerings avgift per faktura om kunden vill betala mot faktura och erhålla fakturan via brev. Väljer kunden att mottaga fakturan via e-post utgår ingen fakturaavgift. Felaktigheter i en faktura från Dataplus måste reklameras senast på förfallodagen. Om reklamation inte gjorts i tid kan felaktigheter inte göras gällande mot Dataplus.

Produkterna förblir Dataplus System ABs egendom till dess full betalning erlagts.

Om det finns skäligt tvivel avseende kundens betalningsförmåga, har Dataplus rätt att förkorta kredittiden, kräva förskottsbetalning eller annan säkerhet för framtida leveranser.

Beställning och orderbekräftelse
Genom att genomföra ett köp hos Dataplus System AB accepterar du dessa Försäljningsvillkor. Genom att acceptera villkoren förbinder du dig att följa villkoren i sin helhet samt godkänner behandling av dina personuppgifter enligt nedan.

Försäljning görs inte till omyndig eller beställare under 18 år.

Vid orderläggning skickas en mottagningsbekräftelse rubricerat som ”Tack för din beställning” via e-post. Detta mail utgör information om innehållet i beställningen. I samband med att ordern expedieras från Dataplus eller aktuell distributörs lager, erhåller kunden via e-post besked att ordern är på väg samt faktura om det betalningsalternativet är aktuellt.

Bindande avtal mellan parterna kommer till stånd vid mail med notis att ordern är på väg till kunden – dock är kunden bunden av sin order efter orderläggning.

Fraktkostnad
Frakt tillkommer på samtliga order. Grundfrakten är alltid 175 kr exkl. moms per order om inget annat anges. Den totala fraktkostnaden räknas ut vid fakturering av ordern då det framgår vad försändelsen väger, om försändelsen är skrymmande, om försändelsen måste levereras på pall eller om den omfattar flera kollin. För ej utlösta paket debiteras en avgift.

Varor kan om så överenskommits avhämtas direkt hos Dataplus System AB.

Leverans
Leverans sker inom Sverige och av Dataplus eller distributör anlitad transportör eller budfirma med leveransvillkor:
Fritt Dataplus lager. Risken för leveransen går över på kunden när produkten lämnats av Dataplus eller distributör till transportör.
Dataplus bär inte något som helst ansvar för leveransförsening, oavsett om förseningen beror på försening hos transportör, försening eller restnotering hos produkt tillverkaren eller annat förhållande.

När order har behandlats på distributörs lager finns det ingen möjlighet att ändra leveransadress.

Fel vid beställning och ångerrätt
Vid köp av varor från Dataplus har du som konsument på sätt som lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler närmare anger, i vissa fall rätt att frånträda ett köp (ångerrätt). Detta innebär att du har rätt att ångra ditt köp genom att till Dataplus lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag du tog emot den beställda varan (ångerfristen). Från ångerrätten undantas datorprogram samt ljud- och bildupptagningar då försegling/plombering brutits. Med försegling avses även teknisk plombering (t.ex. serienummer).

Vill du använda dig av ångerrätten ska du som kund kontakta Dataplus, företrädesvis via mitt konto/orderhistorik på Dataplus webbsida och där skapa ett ärende för att erhålla ett returnummer. Syftet med returnumret är att underlätta identifikation och administration av återköpet. Du kan också meddela Dataplus om frånträdande av köp genom att fylla i och posta Konsumentverkets blankett till Dataplus.

Blanketten hittar du här: http://publikationer.konsumentverket.se/sv/publikationer/lagarregler/lagar/2angerblankett.html. Blanketten skickas till Dataplus AB på den adress som anges under rubriken ”Kontakta oss” nedan.

Vid utövandet av ångerrätten ska varan återsändas till Dataplus inom 14 dagar från att meddelande om utövandet av ångerrätten lämnades till Dataplus.

Det belopp som du betalat för varan inklusive ursprunglig fraktkostnad återbetalas senast inom 14 dagar ifrån mottagandet av ditt meddelande om utövande av ångerrätten, förutsatt att Dataplus inom denna tid fått varan i retur, eller ett kvitto på att varan sänts tillbaka. Återbetalning kan komma att göras på annat sätt än på det sätt som betalningen erlades.

Du har rätt att undersöka varan i den utsträckning som krävs för att fastställa varans egenskaper eller funktion. Du kan dock bli skyldig att ersätta Dataplus för varans värdeminskning om varan har använts eller hanterats i större utsträckning än vad som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion. Sådant prisavdrag kan uppgå till varans totala pris.

§ Särskilda bestämmelser för leverans av programvara & tjänst

Särskilda villkor för programvaror
Vid köp av programvara erhåller kund inte någon annan rätt till denna än vad som följer av de särskilda villkor/licensavtal som finns förpackade tillsammans med respektive programvara. Vid köp av nyttjanderätt och/eller licens till programvara gäller respektive tillverkares eller licensgivares villkor. Villkoren kan medfölja eller ingå i programvaran. Med anledning av ovanstående accepterar Dataplus inget ansvar för försäljning av programvara, innefattande, men inte begränsat till, garanti rörande lämplighet eller immateriella rättigheter.

Särskilda villkor för molntjänster
All programvara som finns tillgänglig för att hämtas från Dataplus hemsidor är upphovsrättsligt skyddade verk från respektive tillverkare. Vid köp av nyttjanderätt och/eller licens till programvara gäller respektive tillverkares eller licensgivares villkor. Villkoren kan medfölja eller ingå i programvaran. Dataplus ansvar är begränsat till det ansvar som tillverkaren eller licensgivaren har i förhållande till kund enligt tillämpliga villkor. Begränsningen innefattar, men inte begränsat till, garanti rörande lämplighet eller immateriella rättigheter.

Immateriella rättigheter
Innehållet på Dataplus hemsidor ägs av Dataplus System AB eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom marknadsföringsrättsliga och immaterialrättsliga lagar, vilket innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout etc. inte får kopieras eller på annat sätt användas utan skriftligt godkännande från Dataplus System AB.
Utskrift eller annan kopiering av materialet är tillåtet för eget, privat, icke-kommersiellt bruk. Det är förbjudet att kopiera, spara eller på annat sätt reproducera, bearbeta, ändra, överföra, överlåta, på annat sätt utnyttja eller exploatera materialet eller delar därav utan på förhand givet skriftligt tillstånd av Dataplus System AB.

Länkar till tredje parts webbsidor
Länkar på Dataplus System AB:s webbplatser möjliggör för besökare att lämna webbsidan. De länkade webbsidorna kontrolleras inte av Dataplus och Dataplus bär därför inget som helst ansvar för innehållet på sådana webbsidor eller innehållet i länkarna på sådana webbsidor. Dataplus tillhandahåller endast dessa länkar för att underlätta finnandet av webbsidor och tillhandahållandet av en länk innebär inget godkännande från Dataplus av aktuell webbsida.

§ Särskilda villkor för hantering av personuppgifter

Kundkonton
Inloggningsuppgifter (användarnamn och lösenord) till kundkonton på Dataplus webbplatser ska hanteras så att de inte kommer till obehöriga personers kännedom. Genom att ge sina inloggningsuppgifter till någon annan bekräftar kunden därmed att den personen äger rätt att lägga beställningar i kundens namn och att kunden är betalningsskyldig för sådana beställningar i förhållande till Dataplus. För kundkonton som tillhör juridiska personer anses samtliga personer som har tillgång till inloggningsuppgifterna till kundkontot vara behöriga att lägga beställningar för kundens räkning. Om kund misstänker att någon obehörig person har tillgång till dennes inloggningsuppgifter, åligger det kunden att omedelbart meddela Dataplus detta samt byta sitt lösenord.

När Dataplus System AB är personuppgiftsansvarig
Dataplus System AB kommer i anslutning till kundens beställningar av produkter och tjänster att behandla personuppgifter om kundens kontaktpersoner (”företagsrepresentanter”) för de ändamål och på de villkor som framgår av Dataplus System AB:s Integritetspolicy. Genom att skapa ett företagskonto hos Dataplus bekräftar kunden att kunden har informerat berörda företagsrepresentanter om Dataplus behandling av deras personuppgifter och inhämtat deras samtycke till behandlingen.

När Dataplus System AB agerar personuppgiftsbiträde åt kunden
I de fall Dataplus System AB behandlar personuppgifter för Kundens räkning gäller följande.
Kunden är ansvarig i egenskap av personuppgiftsansvarig för att behandling av personuppgifter sker i enlighet med svensk lag. Dataplus får endast behandla personuppgifter i enlighet med kundens skriftliga instruktioner och inte för några andra ändamål.
Dataplus System AB ska vidta de lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som behövs för att skydda de personuppgifter som behandlas för kundens räkning. Fjärrdiagnostik eller motsvarande förfarande får utföras av Dataplus efter kundens (dvs. inte varje enskild slutanvändares) skriftliga medgivande. Dataplus ska utan oskäligt dröjsmål underrätta kunden vid upptäckt av fullbordade fall av eller försök till obehörig åtkomst, förstörelse eller ändring av kundens personuppgifter. Läs mer om detta i Dataplus System AB:s Integritetspolicy.

Om behandlingen av personuppgifter sker via kundens utrustning åtar sig kunden att tillse att de nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna finns på plats.

§ Tillämplighet, Force majeure och övrig information

Tillämplig lag och tvist
Svensk rätt ska tillämpas på dessa Allmänna Försäljningsvillkor. Tvist med anledning av dessa försäljningsvillkor ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande. Skiljeförfarandets säte ska vara Göteborg. Dataplus System AB ska därtill alltid ha rätt att ansöka om betalningsföreläggande eller väcka talan beträffande utebliven betalning vid allmän domstol med Göteborgs tingsrätt som första instans.

Force majeure
Dataplus äger gentemot kunden rätt att utan ersättningsskyldighet inställa, inskränka eller uppskjuta leverans i den mån fullgörande av leveransen omöjliggörs eller väsentligen försvåras eller fördyras på grund av omständigheter utanför Dataplus kontroll, såsom krigsliknande händelser, uppror och oroligheter, avbrott i allmänna förbindelser, export- och importrestriktioner, laglig reglering eller annat påbud av myndighet i Sverige eller utlandet, strejk, lockout, blockad eller annat arbetshinder, eldsvåda, explosion eller annan olyckshändelse, eller för fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av ovan nämnda omständigheter.

Övrigt
Dataplus förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, innefattande men inte begränsat till, priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering.
Information och priser lämnas med reservation för tryck- och skrivfel, felaktigheter i angivna tekniska specifikationer, leverantörers prishöjningar samt för slutförsäljning.

De uppgifter som lämnas på Dataplus webbplatser utgör inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet eller garanti annat än där så är direkt angivet skriftligen till kunden. Aktuella erbjudanden gäller så länge lagret räcker, om inte annat anges.

Kunden har inte rätt att överlåta avtalet eller rättigheter och skyldigheter hänförliga till avtalet utan Dataplus skriftliga samtycke.
Aktuella erbjudanden gäller så länge lagret räcker, om inget annat anges. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har Dataplus rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. Med hänsyn till kundens förståelse kan även priserna på bekräftade beställningar ändras av omständigheter som Dataplus System AB inte rår över (valutaändring, ändring av moms, leverantörskampanjer eller ev. övriga prisfel).

Dataplus System AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Försäljningsvillkor.

§ Särskilda villkor för Retur, reklamation och återköp

Reklamation
Du bör undersöka alla varor noggrant vid mottagandet för att förvissa dig om att de är felfria och fungerar som de ska, samt att de har förväntade egenskaper.

Önskar du göra gällande fel i beställd vara ska du inom skälig tid från att felet upptäcktes, eller borde ha upptäckts, kontakta Dataplus på 031-755 46 10. Reklamation får inte ske senare än 3 år efter mottagandet av en vara.

En reklamation görs hos Dataplus på 031-755 46 10 där du får hjälp att skapa ett ärende för att erhålla ett returnummer. Syftet med returnumret är att underlätta identifikation och administration av återköpet. Notera att erhållande av ett returnummer inte innebär att reklamationen är godkänd. Varan ska därefter returneras till Dataplus. Ditt returnummer är giltigt under 14 dagar, under vilken tid produkten bör ha kommit Dataplus tillhanda.

När varan returnerats och reklamationen godkänts kompenserar Dataplus dig i enlighet med reglerna i konsumentköplagen (1990:932) genom reparation av befintlig produkt, genom en ny likvärdig produkt eller genom att du återfår din betalning för produkten (inkl. eventuella övriga kostnader).

Dataplus kontrollerar/testar insända varor i enlighet med den felbeskrivning som du uppgivit, det är därför en fördel om den är så utförlig som möjligt. Om varan befinns vara felfri debiteras en avgift för felsökning och frakt för att täcka Dataplus kostnader för returen.

Retur
Returer (med anledning av utnyttjande av ångerrätt, på grund av reklamation eller öppet köp) bör återsändas i originalförpackning eller i annan för produkten lämplig förpackning, samt väl förpackade i av posten godkänt ytteremballage (exempelvis brun wellpappkartong). Varor som levererats på pall (LCD-TV, Plasma-TV och liknande) måste, om de returneras, lastas på pall för att undvika att varan skadas under transporten. Eventuella transportskador till följd av bristfällig förpackning debiteras dig som kund.

Vid utnyttjande av ångerrätt, öppet köp samt reklamation står du kostnaden för retur och du har ansvar för produkten till dess att den kommit Dataplus tillhanda. Vid godkänd reklamation erhåller du dock ersättning för fraktkostnad.

Vid retur med av Dataplus utsänd adresslapp (som erhålls vid kontakt med Dataplus avseende ångerrätt) står Dataplus risken för varan från det att du lämnar den på posten.

Returer skickas till följande adress:
Dataplus System AB
Spinnerivägen 1
448 50 Tollered

Transportskador
Det är viktigt att du säkerställer att ditt paket är oskadat när du får det. Om ditt paket är skadat, be ombudet göra en notering om skadan vid utlämning eller säg att du inte vill ta emot paketet pga. skadan. Eventuell transportskada ska anmälas omgående till Dataplus på 031-755 46 10. Om du upptäcker skadan först efter att du öppnat paketet reklamerar du omedelbart till Dataplus enligt ovan.

Garanti
Garantitiden skiljer sig åt mellan olika produkter, vilket specificeras i produktinformationen för respektive produkt. Garantiärenden hanteras olika beroende på varans art. I vissa fall hanteras garantiärenden av tillverkaren eller av denne auktoriserad verkstad. I andra fall hanteras garantiärenden av Dataplus direkt. Kontakta oss gärna för information om garantirutinerna kring den produkt du är intresserad av innan köp om du är osäker.

Dataplus System AB lämnar inga ytterligare garantier utöver respektive tillverkares specificerade garantivillkor.

Ansvar för fel
Dataplus ansvar till följd av fel i vara, försening eller skada (såväl direkt som indirekt) är begränsat till vad som följer av dessa Allmänna Försäljningsvillkor samt av konsumentköplagen (1990:932). Ytterligare rättigheter för dig som kund kan dock följa av respektive tillverkares egna till slutkund riktade garantier.

Dataplus ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador, följdskador eller någon annan skada till följd av omöjlighet eller svårighet att använda datorer eller information, förlust av information eller utebliven vinst i samband med användning av information eller programvara som finns tillgänglig på Dataplus webbplatser.

Teknisk support
För teknisk support och användarstöd, har Dataplus rätt att hänvisa dig till respektive produkttillverkare samt, i förekommande fall, till tredjepartföretags betalsupport. Telefonnummer till respektive tillverkare/leverantör anges på Dataplus webbplatser. Observera att support och felanmälan kan vara på engelska för vissa tillverkare och i vissa fall ges support endast via e-post och hemsidor. Dataplus kan i allmänhet inte tillhandahålla support på produkter.

Kundkonton
Inloggningsuppgifter (användarnamn och lösenord) till kundkonton på Dataplus webbplatser ska hanteras så att de inte kommer till obehöriga personers kännedom. Genom att ge dina inloggningsuppgifter till någon annan bekräftar du att den personen äger rätt att lägga beställningar i ditt namn och att du är betalningsskyldig för sådana beställningar. Om du tror att någon obehörig person har tillgång till dina inloggningsuppgifter åligger det dig att omedelbart meddela Dataplus detta och att byta ditt lösenord.

Personuppgifter
Genom att skapa ett konto samtycker du till att Dataplus behandlar dina personuppgifter för de ändamål och på de villkor som framgår av Dataplus Integritetspolicy.

Särskilda villkor för programvaror
All programvara som finns tillgänglig för att hämtas från Dataplus webbplatser är upphovsrättsligt skyddade verk från respektive tillverkare. Vid köp av programvara erhåller du som kund inte någon annan rätt till denna än vad som följer av de särskilda villkor/licensavtal som medföljer/ingår i programvaran.

Immateriella rättigheter
Innehållet på Dataplus webbplatser ägs av Dataplus eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom marknadsföringsrättsliga och immaterialrättsliga lagar, vilket innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout etc. inte får kopieras eller på annat sätt användas utan skriftligt godkännande från Dataplus.

Utskrift eller annan kopiering av materialet är tillåtet för eget, privat, icke-kommersiellt bruk. Det är förbjudet att kopiera, spara eller på annat sätt reproducera, bearbeta, ändra, överföra, överlåta, på annat sätt utnyttja eller exploatera materialet eller delar därav utan på förhand givet skriftligt tillstånd av Dataplus System AB.

Länkar till tredje parts webbsidor
Länkar på Dataplus webbplatser möjliggör för besökare att lämna Dataplus webbsidor. De länkade webbsidorna kontrolleras inte av Dataplus och Dataplus bär därför inget som helst ansvar för innehållet på sådana webbsidor eller innehållet i länkarna på sådana webbsidor. Dataplus tillhandahåller endast dessa länkar för att underlätta finnandet av webbsidor och tillhandahållandet av en länk innebär inget godkännande från Dataplus av aktuell webbsida.

Tvist
En eventuell tvist kan hänvisas till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Dataplus har som policy att följa ARN:s rekommendationer.

Övrigt
Dataplus kan inte hållas ansvarigt för olägenheter som uppstår på grund av omständigheter utanför Dataplus kontroll, såsom krig, krigsliknande händelser, uppror och oroligheter, extrema väderförhållanden, avbrott i allmänna förbindelser, allmän varubrist, export- och importrestriktioner, laglig reglering eller annat påbud av myndighet i Sverige eller utlandet, strejk, lockout, blockad eller annat arbetshinder, eldsvåda, explosion eller annan olyckshändelse.

Dataplus förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, innefattande men inte begränsat till, priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering. Sådana ändringar tillämpas dock inte på redan ingångna köpavtal.

Information och priser lämnas med reservation för tryck- och skrivfel, felaktigheter i angivna tekniska specifikationer, leverantörers prishöjningar samt för slutförsäljning.

De uppgifter som lämnas på Dataplus webbplatser utgör inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet eller garanti annat än där så är direkt angivet. Aktuella erbjudanden gäller så länge lagret räcker, om inte annat anges. Dataplus förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Allmänna Försäljningsvillkor för konsumenter.

Konsumentklagomål
Om din Dataplus-produkt är felaktig är du alltid välkommen att kontakta Dataplus kundservice. Du når vår kundservice på telefonnummer 031-755 46 10, via chattfunktionen på vår hemsida eller genom anmälan via ditt kundkonto på respektive webshop.

Om du efter kontakten med kundservice fortfarande inte är nöjd kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) för klagomål. ARN är ett alternativt tvistlösningsorgan som Dataplus har åtagit sig att lösa tvister genom. Du når ARN på följande adress:

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm

Information om hur du upprättar en anmälan hittar du på arn.se/info-konsument/hur-jag-anmaler/.

Kontakta oss
Dataplus System AB
Box 5048
Spinnerivägen 1
448 50 Tollered

Telefon kundtjänst: 031-755 46 10
E-post: info@dataplus.se
Org.nr: 556515-5826
Momsreg.nr: SE556515582601

Det totala ansvar som kan uppkomma för Dataplus gentemot kund (inklusive ansvar för handlingar eller underlåtenhet av Dataplus System AB:s anställda, representanter eller underleverantörer samt ansvar relaterat till prisavdrag, omleverans eller liknande) är begränsat till det totala pris som betalats av kunden för produkter under den senaste tolv (12) månadsperioden.

Teknisk support
För teknisk support och användarstöd, har Dataplus rätt att hänvisa kunden till respektive produkttillverkare samt, i förekommande fall, till tredjepartföretags betalsupport. Observera att supporten kan vara på engelska för vissa tillverkare, i vissa fall ges support endast via e-post och hemsidor. Dataplus tillhandahåller ej generell support på produkter.

Vill du veta mer?
Tack för ditt meddelande. Det har skickats.
Ett fel uppstod vid försök att skicka meddelandet. Försök igen senare.