Försäljningsvillkor Företag

Version 2017:2 gäller från och med 3 april 2017.

§ Inledande bestämmelser

Allmänt
Dataplus System AB med org.nr: 556515-5826 (“Dataplus”) har som ambition att alltid ge hög service till våra kunder, och därför arbetar vi efter nedanstående köp- och leveransvillkor. Vid frågor, funderingar eller annan feedback, vänligen kontakta oss via telefon eller e-post.

Tillämplighet
Dataplus System AB:s Försäljningsvillkor – Företag gäller för leverans av produkt, tjänst och/eller Office 365 supporttjänst till kund från och med ovan angivet datum och ersätter alla tidigare av Dataplus publicerade försäljningsvillkor. De gäller dig som handlar hos oss som företag.

Särskilda bestämmelser för leverans av produkt, tjänst respektive övriga moln- och hostingtjänster återfinns under respektiv rubrik
nedan. Vidare återfinns allmänna bestämmelser under särskild rubrik tillämpliga på samtliga leveranser.

Dessa Allmänna Försäljningsvillkor gäller i tillämpliga delar om inget annat avtalats.
Om du handlar som konsument så gäller istället Allmänna Försäljningsvillkor – Privatkund.

§ Särskilda bestämmelser för leverans av produkt

Produktinformation
Varorna som presenteras på Dataplus System ABs webbsida utgör Dataplus ordinarie sortiment. Vid eventuell skillnad mellan villkor, produktinformation eller priser angivna på Dataplus webbsida och i övriga publikationer har informationen på webbsidan företräde.

Priser
Priserna på Dataplus webbplatser (Företagskund) uppdateras i realtid, anges i SEK och visas exklusive moms. Frakt tillkommer på varje beställning enligt nedan. Dataplus System AB äger rätt att ändra priserna på hemsida och övriga publikationer utan föregående avisering. Mellan Dataplus System AB och kund gäller avtalat pris om inget annat särskilt överenskommits.

Betalningsvillkor och säkerhet
Försäljning sker mot kontokort utfärdat i Sverige, delbetalning eller genom faktura. Betalalternativet Dataplus Faktura erbjuds endast till för Dataplus System AB sedan tidigare kända kunder. Fakturering sker efter särskild kreditprövning. Betalning kan även erläggas genom finansiering via Dataplus Partner.
Faktura ska betalas så att fakturabeloppet finns tillgängligt på Dataplus System ABs bankgiro senast trettio (30) dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning har Dataplus System AB rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt räntelagen samt lagstadgad påminnelseavgift och inkassoavgift, innefattande indrivningskostnader.

Dataplus System AB tar ut en fakturerings avgift per faktura om kunden vill betala mot faktura och erhålla fakturan via brev. Väljer kunden att mottaga fakturan via e-post utgår ingen fakturaavgift. Felaktigheter i en faktura från Dataplus System AB måste reklameras senast på förfallodagen. Om reklamation inte gjorts i tid kan felaktigheter inte göras gällande mot Dataplus System AB.

Produkterna förblir Dataplus System ABs egendom till dess full betalning erlagts.

Om det finns skäligt tvivel avseende kundens betalningsförmåga, har Dataplus System AB rätt att förkorta kredittiden, kräva förskottsbetalning eller annan säkerhet för framtida leveranser.

Beställning och orderbekräftelse
Genom att genomföra ett köp hos Dataplus System AB accepterar du dessa Försäljningsvillkor.
Genom att acceptera villkoren förbinder du dig att följa villkoren i sin helhet.
Vid orderläggning skickas en mottagningsbekräftelse rubricerat som ”Tack för din beställning” via e-post. Detta mail utgör information om innehållet i beställningen. I samband med att ordern expedieras från Dataplus System AB:s eller aktuell distributörs lager, erhåller Kunden via e-post besked att ordern är på väg samt faktura.

Bindande avtal mellan parterna kommer till stånd vid mail med notis att ordern är på väg till kunden – dock är kunden bunden av sin order efter orderläggning.

Fraktkostnad
Frakt tillkommer på samtliga order. Grundfrakten är alltid 175 kr exkl. moms per order om inget annat anges. Den totala fraktkostnaden räknas ut vid fakturering av ordern då det framgår vad försändelsen väger, om försändelsen är skrymmande, om försändelsen måste levereras på pall eller om den omfattar flera kollin. För ej utlösta paket debiteras en avgift.

Varor kan om så överenskommits avhämtas direkt hos Dataplus System AB.

Leverans
Leverans sker inom Sverige och av Dataplus System AB eller distributör anlitad transportör eller budfirma med leveransvillkor:
Fritt Dataplus System AB:s lager. Risken för leveransen går över på kunden när produkten lämnats av Dataplus System AB eller distributör till transportör.
Dataplus System AB bär inte något som helst ansvar för leveransförsening, oavsett om förseningen beror på försening hos transportör, försening eller restnotering hos produkt tillverkaren eller annat förhållande.

När order har behandlats på distributörs lager finns det ingen möjlighet att ändra leveransadress.

Fel vid beställning
Dataplus ansvarar inte för den information som anges på specifikationerna som kommer från respektive tillverkare och distributör och som inte direkt anges från Dataplus. Vid osäkerhet, kontakta Dataplus innan order. Speciella fall kan retur av varor eller annullering av order ske efter att detta skriftligt avtalats, och denna rätt omfattar i så fall enbart lagervaror i obrutna originalförpackningar. Beställningsvaror samt order på persondatorer eller bärbara datorer kan inte annulleras och tas inte i retur.

Dataplus förbehåller sig rätten till att vid retur av varor eller annullering av order ta ut en returavgift på 15 % av fakturabeloppet, dock minst 750:- exkl. moms samt att varorna krediteras till gällande dagspriser.

Mörka och lysande pixlar på TFT-skärmar
På alla produkter med s.k. platt bildskärm (TFT) finns risken att det kan finnas ständigt lysande eller ständigt mörka pixlar redan vid leverans av produkten. Detta är inte att betrakta som ett fel i varan i sig utan hänförts till kvalitetsmässiga variationer i bildelementen som uppstår under tillverkningen. Antal tillåtna ständigt lysande/mörka pixlar varierar mellan tillverkarna men de flesta håller sig till standarden ISO 13406-2 (TFT-skärmar, skärmar på bärbara datorer, etc. räknas till klass II bildelement om inte annat framgår av produktinformationen).

Ständigt lysande/mörka pixlar kan även uppstå efter en tids användning av skärmen. Även detta är normalt och faller inte under garanti såvitt inte antalet överstiger det tillåtna antalet enligt ISO 13406-2 eller respektive tillverkares garantivillkor.

Dataplus System AB lämnar inga ytterligare garantier avseende ständigt lysande/mörka pixlar än den av tillverkaren specificerade.

Reklamation och Garanti
Kunden ska vid mottagandet kontrollera produkten/leveransen. För att få åberopa att en produkt/leverans är felaktig ska kund omedelbart efter det att denne upptäckt felet reklamera felet till Dataplus, dock senast 10 dagar från fakturadatum samt på visst angivet sätt returnera produkten.
Reklamation och garantiärende erbjuds av respektive tillverkare och gällande garantivillkor för dessa (EJ av Dataplus). Garantitiden kan även skilja sig åt mellan olika produkter, detta specificeras i produktinformationen. Garantiärenden hanteras olika beroende på varans art, där de flesta fall hanteras av tillverkaren eller av denne auktoriserad verkstad. Kontakta oss gärna för information om garantirutinerna kring den produkt du är intresserad av innan köp om du är osäker.

Dataplus System AB står inte för reserv- eller reparations-delar under garantitiden.

Garantierna delas in i:

  1. DOA, produkten fungerar ej vid uppackning
  2. Normal garanti.

Kunden har aldrig bättre rätt mot Dataplus System AB än vad Dataplus själv har mot respektive tillverkare och distributör.
Vid reklamation ska kund kontakta Dataplus för instruktioner om hur de ska hantera reklamationsärendet. Observera att ett erhållande av ärendenummer inte är att likställa med godkänd reklamation. Ärendenumret är giltigt under 14 dagar under vilken tid produkten ska ha kommit distributör tillhanda. Vid retur av produkten ska returfrakten till distributör vara betald.
Vid felaktig reklamation har Dataplus rätt att återsända produkten till kunden och att ta ut fraktavgift. Returer ska återsändas väl förpackade i godkänt emballage (t ex brun wellpappkartong). Kunden står risken för produkten vid transport. Eventuella transportskador till följd av bristfällig emballering debiteras kund. Dataplus förbehåller sig rätt till kontroll av produkten samt debitering av testavgift om produkten inte skulle vara felaktig och reklamation därmed inte kan accepteras.

Garantin gäller inte fel som uppstår vid eller efter egen förändring av produktens funktion och utseende. Den gäller inte heller vid yttre åverkan på produkten, som till exempel tappskador, fukt eller till följd av åska/blixt-nedslag. För mer specifik information om din produkts garanti var god se respektive tillverkares garantivillkor.

Dataplus System AB lämnar inga ytterligare garantier utöver respektive tillverkares specificerade garantivillkor.

Transportskador
Kunden ska vid mottagandet kontrollera de levererade produkterna. Transportskada ska på ankomstdagen av leveransen anmälas till transportör samt till Dataplus. Dolda transportskador som inte upptäckts eller borde ha upptäckts vid leveransen, ska reklameras så snart det kan ske och under alla förhållanden inom en vecka från mottagandet av leveransen. Om kund inte reklamerar transportskador inom angivna tidsfrister förlorar kunden rätten att göra gällande anspråk mot transportören och Dataplus System AB.

Ansvar för fel
Föreligger fel som Dataplus ansvarar för åtar sig Dataplus att, efter eget val, avhjälpa felet genom reparation, omleverans eller återbetalning av köpeskillingen. Dataplus har rätt att hänvisa kund direkt till respektive tillverkare eller till av tillverkaren anvisad serviceverkstad för felets åtgärdande. Ytterligare rättigheter för kund kan följa av respektive tillverkares egna till slutkund riktade garantier.

Dataplus System AB:s ansvar vid fel i produkt är begränsat till vad som anges ovan och kunden kan inte rikta andra anspråk mot Dataplus med anledning av fel. Dataplus ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador eller följdskador, såsom produktionsbortfall eller utebliven vinst, eller andra skador till följd av omöjlighet eller svårighet att använda datorer eller information, eller för förlust av data.

Det totala ansvar som kan uppkomma för Dataplus gentemot kund (inklusive ansvar för handlingar eller underlåtenhet av Dataplus System AB:s anställda, representanter eller underleverantörer samt ansvar relaterat till prisavdrag, omleverans eller liknande) är begränsat till det totala pris som betalats av kunden för produkter under den senaste tolv (12) månadsperioden.

Teknisk support
För teknisk support och användarstöd, har Dataplus rätt att hänvisa kunden till respektive produkttillverkare samt, i förekommande fall, till tredjepartföretags betalsupport. Observera att supporten kan vara på engelska för vissa tillverkare, i vissa fall ges support endast via e-post och hemsidor. Dataplus tillhandahåller ej generell support på produkter.

§ Särskilda bestämmelser för leverans av programvara & tjänst

Särskilda villkor för programvaror
Vid köp av programvara erhåller kund inte någon annan rätt till denna än vad som följer av de särskilda villkor/licensavtal som finns förpackade tillsammans med respektive programvara. Vid köp av nyttjanderätt och/eller licens till programvara gäller respektive tillverkares eller licensgivares villkor. Villkoren kan medfölja eller ingå i programvaran. Med anledning av ovanstående accepterar Dataplus inget ansvar för försäljning av programvara, innefattande, men inte begränsat till, garanti rörande lämplighet eller immateriella rättigheter.

Särskilda villkor för molntjänster
All programvara som finns tillgänglig för att hämtas från Dataplus hemsidor är upphovsrättsligt skyddade verk från respektive tillverkare. Vid köp av nyttjanderätt och/eller licens till programvara gäller respektive tillverkares eller licensgivares villkor. Villkoren kan medfölja eller ingå i programvaran. Dataplus ansvar är begränsat till det ansvar som tillverkaren eller licensgivaren har i förhållande till kund enligt tillämpliga villkor. Begränsningen innefattar, men inte begränsat till, garanti rörande lämplighet eller immateriella rättigheter.

Immateriella rättigheter
Innehållet på Dataplus hemsidor ägs av Dataplus System AB eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom marknadsföringsrättsliga och immaterialrättsliga lagar, vilket innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout etc. inte får kopieras eller på annat sätt användas utan skriftligt godkännande från Dataplus System AB.
Utskrift eller annan kopiering av materialet är tillåtet för eget, privat, icke-kommersiellt bruk. Det är förbjudet att kopiera, spara eller på annat sätt reproducera, bearbeta, ändra, överföra, överlåta, på annat sätt utnyttja eller exploatera materialet eller delar därav utan på förhand givet skriftligt tillstånd av Dataplus System AB.

Länkar till tredje parts webbsidor
Länkar på Dataplus System AB:s webbplatser möjliggör för besökare att lämna webbsidan. De länkade webbsidorna kontrolleras inte av Dataplus och Dataplus bär därför inget som helst ansvar för innehållet på sådana webbsidor eller innehållet i länkarna på sådana webbsidor. Dataplus tillhandahåller endast dessa länkar för att underlätta finnandet av webbsidor och tillhandahållandet av en länk innebär inget godkännande från Dataplus av aktuell webbsida.

§ Särskilda villkor för hantering av personuppgifter

Kundkonton
Inloggningsuppgifter (användarnamn och lösenord) till kundkonton på Dataplus webbplatser ska hanteras så att de inte kommer till obehöriga personers kännedom. Genom att ge sina inloggningsuppgifter till någon annan bekräftar kunden därmed att den personen äger rätt att lägga beställningar i kundens namn och att kunden är betalningsskyldig för sådana beställningar i förhållande till Dataplus. För kundkonton som tillhör juridiska personer anses samtliga personer som har tillgång till inloggningsuppgifterna till kundkontot vara behöriga att lägga beställningar för kundens räkning. Om kund misstänker att någon obehörig person har tillgång till dennes inloggningsuppgifter, åligger det kunden att omedelbart meddela Dataplus detta samt byta sitt lösenord.

När Dataplus System AB är personuppgiftsansvarig
Dataplus System AB kommer i anslutning till kundens beställningar av produkter och tjänster att behandla personuppgifter om kundens kontaktpersoner (”företagsrepresentanter”) för de ändamål och på de villkor som framgår av Dataplus System AB:s Integritetspolicy. Genom att skapa ett företagskonto hos Dataplus bekräftar kunden att kunden har informerat berörda företagsrepresentanter om Dataplus behandling av deras personuppgifter och inhämtat deras samtycke till behandlingen.

När Dataplus System AB agerar personuppgiftsbiträde åt kunden
I de fall Dataplus System AB behandlar personuppgifter för Kundens räkning gäller följande.
Kunden är ansvarig i egenskap av personuppgiftsansvarig för att behandling av personuppgifter sker i enlighet med svensk lag. Dataplus får endast behandla personuppgifter i enlighet med kundens skriftliga instruktioner och inte för några andra ändamål.
Dataplus System AB ska vidta de lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som behövs för att skydda de personuppgifter som behandlas för kundens räkning. Fjärrdiagnostik eller motsvarande förfarande får utföras av Dataplus efter kundens (dvs. inte varje enskild slutanvändares) skriftliga medgivande. Dataplus ska utan oskäligt dröjsmål underrätta kunden vid upptäckt av fullbordade fall av eller försök till obehörig åtkomst, förstörelse eller ändring av kundens personuppgifter. Läs mer om detta i Dataplus System AB:s Integritetspolicy.

Om behandlingen av personuppgifter sker via kundens utrustning åtar sig kunden att tillse att de nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna finns på plats.

§ Tillämplighet, Force majeure och övrig information

Tillämplig lag och tvist
Svensk rätt ska tillämpas på dessa Allmänna Försäljningsvillkor. Tvist med anledning av dessa försäljningsvillkor ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande. Skiljeförfarandets säte ska vara Göteborg. Dataplus System AB ska därtill alltid ha rätt att ansöka om betalningsföreläggande eller väcka talan beträffande utebliven betalning vid allmän domstol med Göteborgs tingsrätt som första instans.

Force majeure
Dataplus äger gentemot kunden rätt att utan ersättningsskyldighet inställa, inskränka eller uppskjuta leverans i den mån fullgörande av leveransen omöjliggörs eller väsentligen försvåras eller fördyras på grund av omständigheter utanför Dataplus kontroll, såsom krigsliknande händelser, uppror och oroligheter, avbrott i allmänna förbindelser, export- och importrestriktioner, laglig reglering eller annat påbud av myndighet i Sverige eller utlandet, strejk, lockout, blockad eller annat arbetshinder, eldsvåda, explosion eller annan olyckshändelse, eller för fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av ovan nämnda omständigheter.

Övrigt
Dataplus förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, innefattande men inte begränsat till, priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering.
Information och priser lämnas med reservation för tryck- och skrivfel, felaktigheter i angivna tekniska specifikationer, leverantörers prishöjningar samt för slutförsäljning.

De uppgifter som lämnas på Dataplus webbplatser utgör inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet eller garanti annat än där så är direkt angivet skriftligen till kunden. Aktuella erbjudanden gäller så länge lagret räcker, om inte annat anges.

Kunden har inte rätt att överlåta avtalet eller rättigheter och skyldigheter hänförliga till avtalet utan Dataplus skriftliga samtycke.
Aktuella erbjudanden gäller så länge lagret räcker, om inget annat anges. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har Dataplus rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. Med hänsyn till kundens förståelse kan även priserna på bekräftade beställningar ändras av omständigheter som Dataplus System AB inte rår över (valutaändring, ändring av moms, leverantörskampanjer eller ev. övriga prisfel).

Dataplus System AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Försäljningsvillkor.

Vill du veta mer?
Tack för ditt meddelande. Det har skickats.
Ett fel uppstod vid försök att skicka meddelandet. Försök igen senare.